Update cao GGZ

17.03.2017

Op 16 en 17 maart vond een constructief overleg plaats over de cao GGZ. We hebben in eerste instantie de hoofddoelstelling van het overleg bepaald: de ggz als aantrekkelijk werkgever die investeert in mensen.

Omdat er een groot aantal voorstellen van zowel werkgevers- als werknemerszijde voorligt, hebben we deze geclusterd onder de volgende thema’s.

Duurzame inzetbaarheid

Hieronder vallen opleiding en ontwikkeling, levensfasebewust personeelsbeleid, en de wens van werkgevers om mobiliteit beperkende maatregelen te schrappen.

Generatie Pact

We hebben verkend op welke wijze wij jongeren kunnen laten instromen en tegelijkertijd ouderen verlichting te bieden door minder te werken. Werkgevers bestuderen onze ideeën. Hiermee gaan we 4 april verder.

Vereenvoudiging van de cao

De werkgevers hebben ons een lijst met vereenvoudigingen verstrekt, waar wij op 4 april op in zullen gaan. Dit betreft o.a. het vereenvoudigen van de toeslagen- en verlofregelingen.

Regel- en werkdruk

Om de regel- en werkdruk naar beneden te brengen, willen we bezien welke afspraak we hierover gezamenlijk kunnen maken en hoe we elkaar hierin kunnen versterken.

Pensioenaftopping

Hierover hebben we vandaag met GGZ Nederland een regeling afgesproken die straks onderdeel moet worden van de nieuwe cao GGZ.

Waardering/beloning

Dit thema is nog niet aan de orde geweest.

De inhoudelijke verkenning op deze thema’s is nog niet afgerond. Wij hopen tijdens het volgende overleg op 4 april resultaten te bereiken. Houd daarvoor deze site in de gaten.