x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Cao VVT akkoord: doorbraak ORT doorbetaling verlof

Vrijdag 14 oktober is er - na lange en moeizaam verlopen onderhandelingen - een doorbraak bereikt in de discussie rondom de doorbetaling van onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens verlof voor medewerkers in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). NU’91 heeft samen met Actiz en BTN hierover afspraken gemaakt in een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao VVT.

In het bereikte cao-akkoord is onder andere afgesproken dat werknemers uit de VVT die onregelmatig werken en daarvoor een vergoeding krijgen een individueel aanbod ontvangen waarin de gemiste ORT over de afgelopen 5 jaar gecompenseerd wordt.

NU’91 heeft zich de afgelopen tweeënhalf jaar sterk gemaakt voor het recht op door- en terugbetaling van ORT tijdens verlof. Door het voeren van tientallen rechtszaken is er eindelijk duidelijkheid over dit recht voor werknemers. De cao VVT is de eerste collectieve arbeidsovereenkomst in de zorg, waarin een regeling overeengekomen is die het recht op ORT over verlof over de afgelopen vijf jaar compenseert.

Klik hier voor de volledige tekst van het akkoord

Klik hier voor veelgestelde vragen of download het pdf

Hieronder de hoofdpunten uit het cao-akkoord VVT:

Looptijd april 2016 - april 2018

Inkomen

  • Loonsverhoging van 1,65% structureel
  • Medewerkers die niet onregelmatig werken krijgen eenmalig 2x 1,2%
  • Medewerkers die wel onregelmatig werken en ingaan op het individuele aanbod ORT nabetaling krijgen eenmalig 2x 1,2% (1x in december en in 1x in februari)

De eindejaarsuitkering wordt met ingang van 2017 in november uitbetaald. Tevens wordt de eindejaarsuitkering verhoogd in drie stappen, waardoor er een volledige dertiende maand ontstaat; de uitkering is dan 8,33%.

Doorbetaling van ORT tijdens opgenomen verlof wordt vanaf januari 2017 betaald en wel over het gehele ‘verlofmandje’, dus over wettelijk en bovenwettelijk verlof.

Betaald verlof bij bijzondere gebeurtenissen

  • Dit wordt een verlof waar medewerkers recht op hebben

Betaald verlof (7,2 uur) wordt uit het ‘verlofmandje’ (het totaal van verlofuren) gehaald en apart geoormerkt voor huwelijk en geregistreerde partnerschappen, begrafenissen en (tand)artsbezoek. Vervolgens worden 14,4 uren omgezet in loon. Het aantal uren is naar rato van de omvang van het contract.

(De meeste werknemers werken in deeltijd - 56% gemiddeld - dus de behoefte aan geld is in veel gevallen groter dan de behoefte aan tijd. Medewerkers die dat willen kunnen altijd extra dagen kopen).

Ook zijn er afspraken gemaakt over

  • Het terugdringen van regeldruk en administratieve lasten.
  • De naleving van de randvoorwaarden uit de cao over zelforganiserende teams.
  • De voortgang en aanscherping van de afspraken rondom de kanteling van werktijden; inclusief de werkbalanstool, plus- en min-uren, scholing en duurzame inzetbaarheid.
  • Het dringende advies om een Zorg Adviesraad op te richten.

De NU'91 leden krijgen volgende week een verdere toelichting thuisgestuurd.