Home / Nieuws / Cao-partijen in VVT zetten medewerker centraal

Cao-partijen in VVT zetten medewerker centraal

Werkgevers en vakbonden voeren momenteel onderhandelingen over een nieuwe cao voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Cao-partijen willen dat medewerkers in de VVT-sector regie en zeggenschap ervaren over hun werk. Daarnaast is het van belang dat ze voldoende mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. Tot slot vinden cao-partijen dat de werkdruk aantoonbaar omlaag moet. En dat de balans tussen werk en privé wordt hersteld. 

Nieuwe cao
De huidige vorm van de cao werkt hierin belemmerend. We gaan daarom een nieuwe cao schrijven. Een cao waarin arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen mogelijk worden gemaakt die passen bij de komende jaren, en waarin de medewerker centraal staat. Het moet een cao zijn die begrijpelijk is waardoor medewerkers weten wat hun rechten en plichten zijn. Hierbij worden de regelingen geharmoniseerd. Het doel hiervan is dat alle medewerkers in de VVT dezelfde beloning voor hetzelfde werk krijgen. De intentie is om in de harmonisatie geen regelingen verloren te laten gaan en dat individuele medewerkers er niet op achteruit gaan.

Betere roosters
Er wordt gezocht naar manieren om roosters meer voorspelbaar te maken. Daarbij moet aandacht zijn voor de verschillende typen van zorg. Er moet gekeken worden naar voldoende tijd voor herstel en rust. Bovendien willen we medewerkers en teams nog meer invloed geven op werktijden en roosters.

Maart overeenstemming
Het ontstaan van min-uren als gevolg van het niet komen opdagen van de cliënt, wordt opgelost in de cao en komt voor risico en rekening van de werkgever. Cao-partijen hebben een traject afgesproken dat erop gericht is om begin maart tot een overeenstemming te komen. De ambitie om een nieuwe cao per 1 januari 2022 in te laten gaan, wordt hiermee niet gehaald. Partijen betreuren dit zeer, maar zien het komen tot een nieuwe cao-tekst als noodzakelijke voorwaarde om de gewenste wijzigingen te realiseren. De nieuwe cao zal wel met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingaan.

Bericht delen: