Inzet nieuwe cao VVT

Rondom de nieuwe cao VVT is een drietal overleggen geweest. In deze overleggen hebben we open discussies gevoerd met de cao-partijen waarbij het thema De medewerker op 1 centraal stond. Wat is er nodig om medewerkers in de zorg te behouden? Terugkerende onderwerpen zijn hierbij zeggenschap, scholing en ontwikkeling, werkdruk en beloning. Op 16 december volgt de laatste onderhandeldag van dit jaar. De inzet van alle partijen moet dan helder zijn en de eerste stap naar een nieuwe cao moet zijn gezet. Hieronder lees je de punten die zijn meegenomen in de inzet.

Thema: Waardering

Voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante zorgprofessionals in het primaire proces is een aantrekkelijk salaris één van de voorwaarden om waardering en erkenning voor het zware werk te krijgen. Er is vooral sprake van een achterstand tot beloning in de markt voor de middengroepen die werkzaam zijn in de patiëntenzorg. Het SER-advies van 12 mei 2021 Aan de slag voor de zorg gaat hier nader op in.

Uit recent onderzoek van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) is aangetoond dat het salaris van verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante professionals 6 tot 9 % achterloopt ten opzichte van de publieke sector en de marktsectoren.

In het kader van de financiële waardering stelt NU’91 in de komende cao-besprekingen het volgende voor:

 • Een structurele verbetering van het salaris van verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante professionals binnen het primaire proces, in lijn met loonontwikkelingen in vergelijkbare cao’s;
 • De onregelmatigheidstoeslag wordt berekend op het voor de werknemer geldende uurloon
 • Gedurende de looptijd van de cao wordt de, door AWVN geconstateerde achterstand in de functiegroepen 35-65 binnen het primaire proces, ingelopen. De beschikbare financiële middelen, inclusief extra VWS-middelen van september 2021, worden hiertoe gedifferentieerd ingezet
 • De werkgever vergoedt de kosten met betrekking tot de inschrijving en herregistratie in het BIG register.

Thema: Werkdruk

In deze cao worden afspraken gemaakt op welke wijze de voor de uitvoering van zorg onnodige, administratieve lasten kunnen worden verminderd

 • Bij vacatureruimte worden parttimers als eerste benaderd met een voorstel tot contractuitbreiding. Vacatures worden eerst actief uitgezet bij medewerkers met een parttime en/of tijdelijk dienstverband, voordat de vacature extern wordt uitgezet
 • De adviezen vanuit de stichting Het Potentieel Pakken worden actief betrokken bij gesprekken met de medewerkers en we maken afspraken over verdere implementatie van concrete regelingen naar aanleiding van deze adviezen
 • Partijen onderzoeken hoe extra werken ook financieel/fiscaal aantrekkelijk kan worden gemaakt
 • De wens is om meer rust in het rooster te krijgen. De vergoeding verschoven diensten bij het ruilen van diensten op verzoek van de organisatie wordt toegekend als het rooster binnen 72 uur wordt gewijzigd.
 • De rusttijd na een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst in de nacht, waarin minimaal twee keer gevolg is gegeven aan een oproep of waarin meer dan twee uren arbeid is verricht, bedraagt ten minste 8 uur.

Thema: Scholing & ontwikkeling

Wanneer in het kader van een persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsplan afspraken worden gemaakt over gerichte scholing, dan zal de werkgever hiervoor tijd en middelen beschikbaar stellen. De volgende afspraken worden in de cao opgenomen:

 • Bijblijven door scholing en ontwikkeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. De werknemer moet er zelf voor zorgen bevoegd en bekwaam te blijven.
 • De werkgever heeft een strategisch opleidingsplan. Het daarop gebaseerde jaarlijkse scholingsplan wordt in overleg met de ondernemingsraad opgesteld.
 • In het  jaargesprek wordt expliciet aandacht besteed aan de scholing en ontwikkelingsbehoefte van de werknemer.
 • Iedere werknemer heeft recht op en de plicht tot het volgen van scholingsactiviteiten zodat zijn deskundigheid en interne flexibiliteit worden bevorderd en zijn kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.
 • De werkgever en de werknemer dragen er samen zorg voor dat de werknemer een meerjarig persoonlijk ontwikkelingsplan opstelt waarin de scholingsbehoefte wordt geconcretiseerd. Het gaat hierbij zowel om functiegerichte scholing als employabilitygerichte scholing.
 • De werkgever stemt in met het uitvoeren van het individuele scholingsplan of geeft gemotiveerd aan waarom niet aan de scholingsbehoefte kan worden voldaan.
 • De werknemer kan een beroep doen op de interne bezwaarschriftenprocedure indien hij het niet eens is met de afwijzing als hiervoor bedoeld.

Thema: Zeggenschap

 • Werkgevers onderschrijven het belang van vergroting van zeggenschap van verpleegkundigen, verzorgenden en professionals omtrent vakinhoudelijke en professionele ontwikkeling en zullen hierbij verpleegkundigen en verzorgenden faciliteren en actief betrekken
 • De werkgever faciliteert de professionals met de daarvoor benodigde tijd en middelen om te werken aan het verbeteren van zorgprocessen, afdelingoverstijgende overleggen, kwaliteit van zorg, reflectie, scholing, ontwikkeling, onderzoek, onderwijs, professionele verantwoording etc.
 • De werkgevers waarborgen en organiseren de beschikbaarheid van financiële middelen, ruimte (zowel in fysieke zin als in tijd), ondersteuning, scholing en ontwikkeling van professionals, zodat zij invloed kunnen hebben op het beleid dat hen raakt in de dagelijkse beroepsuitoefening. Een van de belangrijke onderwerpen hierbij is het terugdringen van de administratieve lasten.

 Bestaande medezeggenschapsstructuren versterken

 1. Uitgangspunt in de professionele medezeggenschap is het inbrengen en benutten van verpleegkundige/professionele expertise op elk niveau in de organisatie (van uitvoering tot en met beleid).
 2. De medezeggenschapsorganen zullen waar nodig worden versterkt.
 3. Bezien wordt hoe de rol van de VAR van advies naar inspraak kan verlopen.
 4. Samenwerking, overleg, en informatievoorziening worden gestimuleerd (RvB, OR, VAR, cliëntenraad).

 Er zal worden geïnvesteerd in samenspraak met beroepsorganisaties en onderwijsinstellingen in de ontwikkeling van verpleegkundig leiderschap en de (mede)zeggenschap van de professional door o.a.:

 • Opzetten van leerlijnen Zeggenschap, Invloed, Leiderschap
  • Verpleegkundig/professioneel leiderschap
  • Opinieleiderschap
 • Coachingstrajecten gericht op ontwikkeling, werkplezier en behoud van professionals in alle generaties.
 • Trainingen voor leidinggevenden en bestuurders om professioneel zeggenschap en leiderschap te activeren, stimuleren en laten groeien en in de organisatie van zorg mee om te gaan.
 • Uitbreiding horizontale en verticale loopbaanperspectief (loopbaanpaden, combi-functies, uitwisseling professionals tussen branches, functiedifferentiatie in praktijk).

 Thema: Veiligheid en agressie

 • Bij incidenten op het gebied van agressie en veiligheid door derden wordt, als de medewerker dat wenst, door de werkgever aangifte gedaan.
 • Er zal uitvoering worden gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek van PGGM&CO (maart 2021) ten aanzien van agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer, door o.a. scholingsactiviteiten en trainingen gericht op vaardigheden te organiseren en uit te voeren.

 Thema: Overig

 • Er zal ten aanzien van het tweede ziektejaar ruimhartig worden omgegaan met medewerkers die als gevolg van een coronabesmetting arbeidsongeschikt zijn geworden, met een coulante regeling waarbij de aanwezigheid van preventieve beschermingsmogelijkheden en ontwikkeling daarvan een rol speelt.
 • NU’91 wil gedurende de looptijd van deze cao onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, een aparte arbeidsvoorwaardenregeling voor verpleegkundigen en verzorgenden tot stand kan komen. De wens is om dit onderzoek te verbreden naar overige branches in de zorg.

Wij behouden ons het recht voor om tijdens het overleg nieuwe voorstellen te doen, dan wel voorstellen te wijzigen en/of aan te vullen, dan wel in te trekken. Een eventueel akkoord dat tijdens de onderhandelingen wordt bereikt over onderdelen van de voorstellen, kan pas als zodanig worden beschouwd als een akkoord is bereikt over het geheel.

Bericht delen: