Home / Nieuws / Eerder stoppen met werken en verlofsparen in de gehandicaptenzorg

Eerder stoppen met werken en verlofsparen in de gehandicaptenzorg

Het wetsvoorstel ‘Eerder stoppen met werken en verlofsparen’ is onlangs aangenomen in de Eerste Kamer. Dit maakt onderdeel uit van het pensioenakkoord en biedt cao-partijen in de gehandicaptenzorg, waaronder NU’91, ruimte om afspraken hierover verder uit te werken. In dit bericht geven wij aan welke onderwerpen wij en de overige cao-partijen op dit gebied gaan uitwerken.

Afspraken

Nu het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer kunnen werkgevers en werknemers op individueel niveau afspraken maken over extra verlofsparen en/of eventueel eerder stoppen met werken door gebruik te maken van extra fiscale ruimte.

Eerder stoppen met werken

Werkgevers kunnen met werknemers afspraken maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een heffing over betaald moet worden. Deze (RVU-)vrijstelling geldt van 2021 tot en met 2025 tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW. Eerder stoppen is mogelijk binnen de laatste drie jaar vóór de AOW-leeftijd. Werknemers krijgen dan als het ware eerder AOW, betaald door de werkgever. Zij kunnen dit zelf aanvullen, bijvoorbeeld met spaargeld of door hun ouderdomspensioen eerder in te laten gaan. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de zorgen van werknemers die niet hebben kunnen anticiperen op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet gezond kunnen blijven werken tot de AOW-leeftijd.

Verruiming verlofsparen

Om werknemers meer mogelijkheden te bieden eerder te stoppen met werken, wordt het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld naar honderd. Dit geeft werknemers meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken of tussentijds langere periodes niet te werken. Zowel eerder uittreden als verlofsparen kan met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar. Op rijksoverheid.nl is meer achtergrondinformatie te lezen over de nieuwe wet.

Eerder stoppen werknemers  zwaar beroep

Conform de cao Gehandicaptenzorg werken cao-partijen afspraken uit over de mogelijkheden die het pensioenakkoord biedt om eerder te stoppen met werken voor werknemers met een zwaar beroep. Een werkgroep met deelnemers namens cao-partijen bespreekt welke verschillende mogelijkheden passend zijn voor de gehandicaptenzorg. Uitgangspunt is te komen tot afspraken die op de langere termijn bijdragen aan de inzetbaarheid van medewerkers. Op korte termijn moet het ook de mogelijkheden bieden om eerder te stoppen met werken voor medewerkers met een zwaar beroep die zich onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op doorwerken tot de verhoogde pensioenleeftijd. De werkgroep onderzoekt ook de mogelijkheden van sectorsubsidie van de overheid voor duurzame inzetbaarheid. De uitkomsten van de werkgroep en de mogelijkheden voor implementatie nemen de cao-partijen mee bij de onderhandelingen over de nieuwe cao. Dat betekent dat de randvoorwaarden voor de zomer van 2021 moeten zijn uitgewerkt.

Bericht delen: