Home / Nieuws / Inzet cao ziekenhuizen 2021-2022 opgesteld

Inzet Cao Ziekenhuizen opgesteld

Binnenkort starten de cao-onderhandelingen voor de ziekenhuizen. NU’91 heeft een inzet opgesteld waarmee ze de onderhandelingen ingaan. Nu de pandemie ten einde loopt, is het tijd om de waardering ook in financiële zin te laten zien. Met deze cao-inzet –  die mede tot stand is gekomen voor en door leden van NU’91 – wil NU’91 stappen maken om de waardering in euro’s om te zetten.
Naast een financiële waardering zetten we in de komende onderhandelingen voor een nieuwe cao ziekenhuizen in op het terugdringen van werkdruk, herstel na de coronapandemie, zeggenschap in roosters en werktijden, instroom van jonge professionals en meer perspectief aan het einde van de carrière.
Benieuwd welke punten nog meer worden ingebracht? Je leest het in dit artikel. 

 

Inkomen

Voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante zorgprofessionals in het primaire proces is een aantrekkelijk salaris één van de voorwaarden om waardering en erkenning  voor het zware werk te krijgen. Uit recent onderzoek van Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) – mede in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) uitgevoerd – is aangetoond dat het salaris van verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante professionals 6 tot 9% achterloopt ten opzichte van de publieke sector en de marktsectoren. In het AWVN-onderzoek is de ORT niet meegenomen, terwijl deze in de afgelopen jaren binnen de zorg is versoberd. Uit een recente publicatie (intrakoop dd. 7- 6 -2021) blijkt dat vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen een positief resultaat hebben geboekt in 2020. Het wordt tijd dat verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante zorgprofessionals hiervan in het primaire proces profiteren.

 • Wij willen afspraken met NVZ maken, in een plan van aanpak, over het inlopen van het verschil in inkomen voor werknemers in FWG 35 tot en met FWG 65 ten opzichte van de marktsectoren.
 • Voor verzorgenden, verpleegkundigen en aanverwante professionals geldende loonschalen worden verhoogd met structureel 3%.
 • Voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante professionals in het primaire proces, die aan het einde van de voor hen van toepassing zijnde loonschaal zitten, stellen wij voor de loonschalen met drie periodieken te verlengen.
 • Om de instroom van jonge professionals aantrekkelijker te maken, stellen wij voor om de onderste twee periodieken te schrappen en daarmee het startsalaris te verhogen.
 • Een eerste stap om te komen tot een hogere ORT-vergoeding is in de huidige cao, 2019-2021, gezet. NU’ 91 stelt voor om de onregelmatigheidstoeslag voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante professionals niet meer te maximeren, maar het voor de werknemer geldende uurloon als grondslag voor de ORT-berekening te nemen.
 • Wij willen samen met NVZ onderzoek doen naar de verschillen in de beloning van onregelmatigheid tussen ziekenhuizen en de marktsectoren.
 • Wij stellen voor om de bereikbaarheidsdienst voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante professionals te vergoeden met 50% per uur in tijd of het voor de werknemer geldende uurloon. Daarbij ligt de keuze voor de wijze van vergoeding bij de werknemer. Indien de werknemer wordt opgeroepen, geldt hetgeen in hoofdstuk tien van de cao ziekenhuizen is overeengekomen waar wordt gesproken over bereikbaarheidsdiensten.
 • Op verzoek van de werknemer vergoedt de werkgever vanaf 2021 de vakbondscontributie voor een van de werknemersverenigingen die de werknemer heeft betaald. De werknemer overlegt een bewijs van betaling.
 • NU’91 stelt voor om de huidige reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer te verhogen tot de fiscaalvrije grens van 19 cent per kilometer. Naast een verhoging van de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer stelt NU’91 voor dat parkeerkosten die de werknemer moet maken volledig worden vergoed.

 Werkdruk

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante professionals in het primaire proces hebben een zwaar beroep. In diverse sectoren zijn cao-afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken op basis van de RVU-regeling (Regeling Vervroegd Uittreden). Met de RVU-regeling wil NU’91 in cao’s afspraken maken die ervoor zorgen dat verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante professionals in het primaire proces tot drie jaar eerder kunnen stoppen voor de te verwachten AOW-datum. Zij krijgen in die periode een uitkering van hun voormalige werkgever van maximaal € 21.200,- per jaar. Werknemers in genoemde beroepsgroepen kunnen dit aanvullen door gedurende deze periode een deel van hun pensioen op te nemen. Deze regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2028. Vereiste is dat deze werknemers die in de periode na 1 januari 2026 hiervan gebruik willen maken, daarover uiterlijk 31 december 2025 afspraken met hun werkgever gemaakt moeten hebben en uiterlijk 31 december 2028 hun AOW moeten ontvangen. Om het financieel makkelijker te maken dat de RVU-regeling voor veel (zwaar werk)-sectoren wordt ingevoerd, is in het pensioenakkoord afgesproken dat er 1 miljard euro beschikbaar komt voor de periode 2021 tot en met 2025. In augustus 2020 is hiervan de conceptsubsidieregeling beschikbaar gekomen onder de welluidende titel DIEU (Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden). 
 • Generatiebeleid is er niet alleen voor de oudere werknemer. We willen afspraken met NVZ maken over een regeling waarin voor alle generaties de mogelijkheid wordt geboden om, naast de plb-regeling, verlof te kunnen sparen. Werknemers moeten de mogelijkheid krijgen om dit gespaarde verlof op te kunnen nemen om balans in de combinatie tussen werk en privé te kunnen aanbrengen. De fiscale grens m.b.t. het sparen van verlof is gemaximeerd op honderd weken. 
 • De bestaande afspraken, m.b.t. de in de cao opgenomen generatieregeling, worden aangescherpt en gedurende de looptijd van deze cao zal binnen elke instelling een generatieregeling binnen de kaders van bijlage D van de cao ziekenhuizen zijn overeengekomen. We willen afspraken met NVZ maken hoe wij de generatieregeling aantrekkelijker en toegankelijker kunnen maken voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante professionals binnen het primaire proces. Van de generatieregeling kunnen medewerkers in de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2026 gebruik maken van de regeling indien zij in deze periode zestig jaar of ouder zijn of worden.
 • Voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante professionals in het primaire proces leiden administratieve lasten tot een verhoging van de werkdruk. Wij willen afspraken met NVZ maken om de administratieve lastendruk voor deze groepen met 50% te verlagen.
 • Voor stagiaires is het van groot belang dat zij een goede begeleiding en voldoende ruimte krijgen op de werkplek. Wij willen afspraken met NVZ maken over het boven formatief inplannen van stagiaires. De tijd die noodzakelijk is voor stagebegeleiding wordt in het rooster ingepland.

Opleiden en ontwikkelen

 • De cao regelt dat opleidingskosten om de functie adequaat uit te oefenen volledig door de werkgever worden vergoed. Ook is opgenomen dat de werknemer recht heeft op scholing en opleiding voor uitoefening van een andere functie dan die hij uitoefent, als dat past in zijn loopbaanvooruitzicht. In de praktijk worden cursussen om de functie of een toekomstige functie uit te kunnen oefenen vaak geweigerd omdat het afdelingsbudget op is. Hiervoor dient een oplossing te komen.
 • Wij stellen voor om een ontwikkelbudget voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante professionals binnen het primaire proces in te stellen. Het ontwikkelbudget bedraagt tenminste 1500 euro netto per jaar. Werknemers hebben eigenaarschap  en zeggenschap over de invulling van dit budget.
 • NU’91 stelt voor om in deze cao op te nemen dat er geen nawerkverplichting in opleidings- en scholingstrajecten van toepassing is.

 Roosters

 • Bereikbaarheidsdiensten moeten ofwel als arbeidstijd, ofwel als rusttijd worden aangemerkt; een tussencategorie bestaat niet in de Europese Richtlijn voor arbeidstijden (Richtlijn 2003/88). Deze gaat er in de basis van uit dat er voor een werknemer die niet op de werkplek hoeft te zijn, maar slechts bereikbaar om bij een oproep aan werkzaamheden te verrichten, sprake is van rusttijd. Alleen de werkelijke tijd die hij besteedt aan de werkzaamheden na een oproep kan worden beschouwd als ‘arbeidstijd’. Wanneer de werknemer op elk ogenblik opgeroepen kan worden om binnen een zeer korte periode aanwezig te zijn op de werkplek of een andere plaats, wordt hij/zij zo sterk beperkt in de besteding van zijn/haar vrije tijd, dat de bereikbaarheidsdienst in zijn geheel als arbeidstijd moet worden gerekend.
 • Wij willen afspraken met NVZ maken over de wijze waarop de zeggenschap, over relevante ontwikkelingen in het werk van verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante professionals in het primaire proces, in de cao kan worden verbeterd en worden geborgd.
 • Wij stellen voor om een vergoeding bij het ruilen van diensten op verzoek van de organisatie toe te kennen als het rooster binnen 72 uur van tevoren op verzoek van de werkgever wordt gewijzigd. Gelijk dit is overeengekomen bij de cao 2019 ev. 
 • NU’91 wil afspraken met NVZ maken dat, in schaarse functies, meer werken ook daadwerkelijk gaat lonen. Voor deze schaarse functies stellen wij voor dat uitbreiding van de contracturen voor die uren extra beloond wordt met een toeslag.
 • NU’91 wil afspraken met NVZ maken op welke wijze wij de zeggenschap over de organisatie van de dagelijkse zorg in bijvoorbeeld roosters kunnen vergroten. Een gezamenlijk onderzoek naar implementatie van zelfroosteren is daartoe een eerste stap.

Overige voorstellen

 • Er is meer te bespreken op instellingsniveau. Daarbij is een verhoging van de werkgeversbijdrage verdedigbaar. Wij stellen voor deze te verhogen met het percentage van de overeen te komen loonstijging van deze cao.
 • Wij willen afspraken met NVZ maken over een driejarig programma waarin herstel van zorgprofessionals na de covidzorg wordt uitgewerkt. 
 • Wij willen de ingezette weg om deze cao algemeen verbindend te laten verklaren verder voortzetten en deze cao hiervoor aanbieden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Wij stellen een looptijd voor van 1 jaar: van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022.

Nog vragen?

Als je naar aanleiding van deze inzet nog vragen en/of aanvullende suggesties hebt, dan horen we deze graag van je. Je kunt dit doen door te mailen naar jouwcao@nu91.nl ovv ‘cao ziekenhuizen’.

NU’91 behoudt het recht voor om gedurende de onderhandelingen voorstellen te wijzigen en of toe te voegen.

Bericht delen: