Home / Nieuws / Minuren tijdens de coronacrisis

Minuren tijdens de coronacrisis

Op dit moment komen er bij NU’91 veel vragen binnen over hoe om te gaan met minuren die ontstaan vanwege de coronacrisis. Het is mogelijk dat werkgevers vanwege het stoppen van bepaalde werkzaamheden nog onvoldoende werk hebben voor medewerkers. Hierdoor kunnen minuren ontstaan. We horen zelfs dat er aan medewerkers wordt gevraagd om vakantie/verlofuren op te nemen om dit te compenseren. Onderstaand zetten we alles op een rij.

Jaarurensystematiek

In elke zorg-cao is de jaarurensystematiek van toepassing. Uitgangspunt van de jaarurensystematiek is dat de indeling van het arbeidspatroon in overleg met de werknemer wordt bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Daarnaast telt ook het instellingsbelang mee bij de vaststelling van het arbeidspatroon. Indien de individuele wensen niet sporen met het instellingsbelang, prevaleert het instellingsbelang. Wel is het van belang dat de werkgever rekening houdt met een evenwichtige spreiding van het arbeidspatroon van de arbeidsduur. Er kan niet van de medewerkers gevraagd worden om nu minuren te schrijven en dat er later in het jaar ontzettend veel gewerkt moet worden of dat er geen verlof meer mag worden opgenomen. Er is dan geen sprake van een evenwichtig arbeidspatroon. Minuren vallen aan het einde van het jaar weg en zijn voor risico van de werkgever. Het kan dus niet zo zijn dat aan het eind van het jaar er een negatieve berekening plaatsvindt.

Cao-bepalingen zijn geldig

Conclusie is dat de werkgever er verantwoordelijk voor is om jou te werk te stellen tijdens deze uren. De coronacrisis doet hier niets aan af. Er zijn geen afspraken gemaakt met de werkgevers dat er tijdens deze crisis anders met cao-bepalingen wordt omgegaan. Wel of geen  coronacrisis: de cao is dus gewoon van toepassing. Dit betekent het volgende; het feit dat er onvoldoende werk is, ontslaat de werkgever er niet van om salaris te betalen en het verplicht de werknemer niet om min-uren te schrijven of vakantie op te nemen. Ook als werkgever onvoldoende inkomsten ontvangt van de zorgverzekeraar omdat er minder verrichtingen zijn, ontslaat dit de werkgever niet van het doorbetalen van salaris.

Hoe werken minuren?

In de praktijk wordt op twee manieren over minuren gesproken, te weten op roosterbasis en op jaarbasis.

Roosterbasis: De werkgever stelt ruim van tevoren het rooster vast. Daarin staan de netto uren ingeroosterd die contractueel zijn overeengekomen. Daaraan voorafgaand zijn in overleg met de medewerker de werktijden en het arbeidspatroon afgesproken. Daar is het rooster op gebaseerd. Het is mogelijk dat in een roosterperiode niet het exacte aantal netto uren dat in het contract staat wordt opgenomen. Het kan iets meer of minder zijn en in een volgende roosterperiode worden gecompenseerd, zodat op jaarbasis het totaal aantal uren wordt gewerkt. Als er in een roosterperiode minder wordt gewerkt, spreekt men soms in de praktijk al van ‘minuren’. Deze worden echter in een volgende periode weer gladgestreken en er ontstaan dus geen minuren op jaarbasis. In de cao is bepaald dat het arbeidspatroon evenwichtig moet zijn. Dat betekent dat de afwijking van de gemiddelde arbeidsduur minimaal is, tenzij werkgever en medewerker iets anders zijn overeengekomen.

Jaarbasis: Hier worden als het goed is alle netto uren op jaarbasis ingeroosterd. De werkgever moet de werknemer de gelegenheid geven alle netto uren te werken. Mocht dat om welke reden dan ook niet lukken, dan ontstaan er minuren. Deze minuren mogen niet als vakantie worden aangemerkt en worden aan het eind van het jaar kwijtgescholden. Dit geldt ook voor de minuren die zijn ontstaan vanwege de coronacrisis. Hierop is een uitzondering: als de minuren aantoonbaar zijn ontstaan door toedoen van de werknemer, dan wordt er een afspraak gemaakt over de wijze van verrekenen.

Wat te doen als werknemer?

Houd zelf bij hoe het staat met jouw minuren en vraag zo nodig jouw werkgever per kwartaal een overzicht van die minuren. Geef schriftelijk aan dat je bereid en beschikbaar bent om je werk te verrichten. De werkgever kan ervoor kiezen om jou tijdelijk ander werk te laten doen zodat er geen minuren ontstaan. Neem contact op met NU’91 als je er niet uitkomt. Geef bij jouw werkgever aan – zowel schriftelijk als mondeling – dat je het niet eens bent met de eenzijdig opgelegde maatregel indien werkgever voornemens is jou te verplichten tot het opnemen van uren, vakantie en vormen van verlof.

Bericht delen: