NFU en NU’91 bereiken overeenstemming aanvullende afspraken cao UMC, andere vakbonden sluiten aan

NU’91 en NFU hebben op 11 november overeenstemming bereikt over aanvullende afspraken voor de cao UMC. Deze afspraken komen voort uit de extra gelden die door VWS beschikbaar zijn gesteld en komen bovenop het cao-akkoord dat al eerder door NU’91 was bereikt. De andere bonden sluiten zich nu ook aan bij dat eerder bereikte cao-akkoord.

Het belangrijkste uitgangspunt is het verlagen van de werkdruk en het ophogen van de salarissen van de verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen. Dit sluit aan bij de aanbevelingen in het SER-rapport van dit voorjaar waaruit blijkt dat hier de grootste achterstanden zijn in salarissen. Met de extra gelden zijn verbeteringen overeengekomen voor alle UMC-medewerkers op het gebied van loon, het verlagen van de werkdruk, generatiebeleid, scholing en professionele ontwikkeling.

Historisch akkoord

Stella Salden, voorzitter NU’91, is blij met de gemaakte afspraken: “De extra beschikbaar gestelde gelden, maakten aanvullende afspraken mogelijk. Met deze afspraken worden de problemen daadwerkelijk aangepakt waar ze het grootst zijn: bij de verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen. Hiermee worden de achterstanden in deze middengroepen weggewerkt. Deze aanvullende afspraken vormen een mooie, extra aanvulling op ons eerder bereikte en historische cao-akkoord. Het vormt een eerste stap naar één cao voor verpleegkundigen en verzorgenden.” 

Wat betekent de nieuwe cao voor jou?

Verlaging van de werkdruk 

In het cao-akkoord zijn de volgende afspraken gemaakt over de werkdruk:

 • Een vrije dag is een vrije dag. Een medewerker hoeft dan dus niet bereikbaar te zijn. 
 • Meer rust in roosters door het beperken van het verschuiven van diensten. 
 • Zelfroosteren door teams wordt de norm. 
 • De rusttijd na een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst in de nacht wordt aangepast naar ten minste 8 uur. 
 • Na een nachtdienst geldt minimaal 14 uur rusttijd. 
 • Geen late diensten en nachtdiensten in een periode van zwangerschap en rond de bevalling. 
 • Uitbreiding keuzemodel waarin loon geruild kan worden voor vrije tijd.
 • Als de werkgever een rooster wijzigt binnen 72 uur voordat dit veranderde rooster ingaat, keert de werkgever een vergoeding uit voor de verschoven diensten. Deze maatregel wordt structureel vastgelegd in de cao.

Daarnaast heeft elk UMC een eigen pakket aan maatregelen om de werkdruk te verlagen.

Loon

Verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen ontvangen: 

 • 2021: per 1 augustus 2021 wordt het salaris structureel verhoogd met 3,5%. Dit wordt met terugwerkende kracht in januari 2022 uitbetaald.
 • 2022: per 1 januari 2022 wordt het salaris structureel verhoogd met 3,5%.
 • 2023: medio 2022 gaan de cao-partijen met elkaar in overleg over de loonsverhoging voor 2023. Om de gestegen prijzen te compenseren, bedraagt de loonsverhoging voor 2023 minimaal de consumentenprijsindex (CPI) volgens de raming van Prinsjesdag in 2022, waarbij partijen met elkaar kijken hoe mogelijke knelpunten kunnen worden opgelost. De ingangsdatum voor de loonsverhoging voor deze groepen medewerkers zal op 1 januari 2023 plaatsvinden.

Ook wordt het einde van de schalen 7 t/m 10 verlengd met twee extra periodieken en wordt de grondslag voor de Toeslag Onregelmatige Diensten verhoogd en berekend op basis van het feitelijke salaris tot een maximum van reguliere schaal 10 periodiek 8. Per 1 januari 2023 wordt deze grondslag verder verhoogd naar eind reguliere schaal 10 (periodiek 12).

Generatieregeling

Voor alle generaties bestaan de nodige uitdagingen. Er wordt in de cao daarom een centrale generatieregeling ingevoerd waarbij de UMC’s minimaal één regeling hebben voor de groep jonge professionals die aan het begin van hun carrière en gezinsvorming staan, of voor de groep ervaren professionals die moeten balanceren voor de zorg voor hun gezin, ouders en werk of voor de groep zeer ervaren en oudere professionals. Voor de oudere medewerkers wordt een zware beroepenregeling (RVU) ingevoerd voortkomend uit de sectoranalyse MDIEU. Ook wordt onder meer geïnvesteerd in opleiding, professionele ontwikkeling en zeggenschap.

Bericht delen: