Home / Nieuws / Reactie NU’91 op Integraal Zorgakkoord

Reactie NU’91 op Integraal Zorgakkoord

De afgelopen weken heb je vast al het een en ander gehoord over het Integraal Zorgakkoord. In dit bericht praten we je hierover bij én delen wij onze reactie met je.

Wat is er aan de hand?

Op 16 september is door bijna alle betrokken partijen het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. Alleen de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en MIND hebben niet getekend.

Het IZA richt zich op alle zorg die onder de zorgverzekeringswet valt. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de curatieve zorg beschikbaar, betaalbaar en van goede kwaliteit blijft. Het is de opvolger van eerder afgesloten hoofdlijnenakkoorden, waarvan de looptijd tot en met 2022 is.

Bij de totstandkoming van het IZA zijn NU’91, en andere werknemersorganisaties, niet betrokken. V&VN is wel betrokken geweest bij het IZA. Zij hebben het IZA wel ondertekend. Dat is voor NU’91 onbegrijpelijk. Verderop lees je waarom dit zo is.

Waarom is NU’91 tegen? Er staan toch ook goede dingen in?

Er staan zeker goede afspraken in, zoals inzetten op preventie, passende zorg, investering in nieuwe technologieën, meer tijd voor de patiënt en het verminderen van de administratieve lasten. Maar veel afspraken zijn pas op lange termijn effectief, waardoor er op korte termijn niet direct resultaten zichtbaar zijn.

Voor NU’91 moeten de huidige arbeidsmarkttekorten en salarisachterstanden de hoogste prioriteit krijgen. In onze ogen is het voor nu het allerbelangrijkste dat er wordt geïnvesteerd in de mensen die mede de zorg draaiende houden: de verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen. Zonder hen is er geen zorg, en ook geen omzet. Vanaf het begin is het ons duidelijk dat dit akkoord vooral gaat om kostenbeheersing. Het gaat niet om investeringen in de beroepsgroepen. Er liggen genoeg rapporten, onder andere van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Sociaal-Economische Raad (SER), waarin staat wat nu echt aangepakt moet worden. Denk aan het gelijktrekken van de salarissen tussen sectoren, inzet op behoud en instroom en investeren in doorgroeimogelijkheden. Volgens NU’91 is het tijd dat deze adviezen nu worden uitgevoerd en dat er niet weer eindeloos over door wordt gepraat of omheen gedraaid.

In onze ogen wordt met dit akkoord niet echt gekeken naar de mensen die het werk daadwerkelijk gaan uitvoeren.

V&VN vertegenwoordigt ook de verpleegkundigen en verzorgenden. Waarom zijn zij wel akkoord gegaan?

V&VN vertegenwoordigt inderdaad ook de verpleegkundigen en verzorgenden, maar gaat niet over arbeidsvoorwaarden. V&VN heeft met het IZA ingestemd, onder meer omdat er door VWS 48 miljoen beschikbaar is gesteld voor onder andere richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. Een deel van dit geldbedrag gaat naar V&VN om projecten hiervoor te kunnen financieren.

Voordat V&VN akkoord ging, is er een peiling onder de leden gehouden. Daaruit kwam als belangrijkste element naar voren dat volgens V&VN-leden het investeren in marktconforme salarissen en betere arbeidsvoorwaarden de hoogste prioriteit moet hebben. V&VN heeft dit punt feitelijk genegeerd en de focus uitsluitend op kwaliteitsinstrumenten gericht. Hiermee is de basis voor een goede onderhandelingspositie om de salarisachterstand in de middengroepen weg te werken weggegeven. Bovendien is er over de inzet van V&VN tijdens de onderhandelingen geen contact geweest met NU’91, die wel de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen en verzorgenden vertegenwoordigen. Het is voor ons onbegrijpelijk dat V&VN op deze manier de positie van verpleegkundigen en verzorgenden verzwakt. Om juist dergelijke situaties te voorkomen en de positie van verpleegkundigen en verzorgenden juist krachtig te versterken, heeft NU’91 in de afgelopen jaren diverse pogingen gedaan om met V&VN intensiever samen te werken. Een vorm van samenwerking zoals de LAD dit met de KNMG doet. V&VN heeft tot nu toe bestuurlijk hierin geen positie willen innemen. Diverse overleggen op voorzittersniveau om samenwerking tussen NU’91 en V&VN te bevorderen zijn door V&VN niet concreet opgepakt. Het resultaat hiervan is een verdeeld veld, dat niet met één mond spreekt.

Wat gaat NU’91 nu doen?

Wij hebben alle betrokken partijen eerder een oproep gedaan om dit IZA niet te tekenen. Ook hebben jullie massaal Kamerleden hiertoe opgeroepen. Tot aan de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS zullen we ons krachtig blijven inzetten voor betere arbeidsvoorwaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden. We doen dit gelijktijdig bij politiek en werkgevers. Ook zullen we onze speerpunten meenemen in de cao-onderhandelingen. Tegelijkertijd zijn we achter de schermen bezig met de voorbereiding van sectorbrede acties. Daarover informeren we je op korte termijn.

Heb je nog vragen?

Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen, stuur dan een mail naar communicatie@nu91.nl.

Bericht delen: