Veelgestelde vragen rondom het eindbod cao UMC

Het eindbod van de NFU van 5 september kan veel vragen bij je oproepen. Kijk verder of jouw vraag ertussen staat.

Is NU’91 betrokken geweest bij het eindbod wat de NFU heeft gedaan aan de bonden?

We zijn als cao-partij betrokken geweest bij het reguliere cao-onderhandelingsproces. Daar hebben we voor V&V relevante voorstellen gedaan. Deze voorstellen komen voort uit de behoefte van leden en zijn ondersteund vanuit relevante rapporten, zoals recent uitgebracht door de SER en RVS. De NFU heeft nu een eindbod op tafel gelegd waaruit blijkt dat zij ons goed gehoord hebben voor wat betreft de V&V.

Geldt deze CAO voor alle medewerkers in de UMC’s?

Ja, maar er zijn binnen deze CAO wel specifieke afspraken gemaakt voor de V&V. Deze medewerkers ervaren urgente problemen en uitdagingen die om specifieke afspraken vragen. Niet alleen ervaren ze urgente problemen, deze zijn door de SER bijvoorbeeld ook nog eens duidelijk vastgesteld. Met het eindbod wil de NFU tegemoetkomen aan de problematiek rondom deze beroepsgroepen.

Waarom staat er in het eindbod UMC voor V&V een hogere loonsverhoging benoemd dan voor andere beroepsgroepen?

In de onderhandelingen is steeds naar voren gekomen dat in de V&V het grootste urgente probleem zit met betrekking tot onder meer arbeidsmarktkrapte en achterblijvende lonen. Dit wordt ook onderschreven door het SER-rapport ‘Aan de slag voor de zorg’ en arbeidsmarktanalyses. De afgelopen jaren hebben wij dit als NU’91 benadrukt. Wij vragen om meer erkenning en waardering van de V&V. Wij zijn blij dat de NFU deze noodzaak ook erkent en dit terug laat komen in het nu voorliggende eindbod.

Hoe verhoudt de CAO-UMC zich tot afspraken binnen andere Cao’s in de zorg?

Dit eindbod is wat NU’91 betreft de opmaat naar één cao V&V. Uiteindelijk willen wij als NU’91 bereiken dat er aparte collectieve afspraken komen voor deze totale beroepsgroep.

Zijn acties nu van de baan?

Als NU’91 akkoord gaat met het eindbod zullen wij als NU’91 geen acties gaan voeren. Wat andere bonden doen zal sterk afhangen van hun reactie op het eindbod.

Er is een ultimatum gestuurd naar de NFU met dezelfde inhoud door alle vakbonden, trekken de bonden nog samen op?

NU’91 heeft het eindbod gelezen en geconcludeerd dat veel belangrijke punten terugkomen in dit eindbod. We zullen samen optrekken waar dit kan en waar dit in het belang is voor onze leden Momenteel zullen we echter geen verdere acties meer ondersteunen.

Gaat de NFU ook inzetten op één cao?

Daar komt het zeker op neer! In het eindbod staat dat de NFU de mogelijkheden onderzoekt om te komen tot een aparte arbeidsvoorwaardenregeling voor V&V.

Recent zijn er verschillende rapporten uitgekomen, hoe verhouden deze rapporten zich tot het eindbod?

In het SER-rapport ‘Aan de slag voor de zorg’ en het rapport ‘Niets over ons zonder ons’ van de Chief Nursing Officer van het ministerie van VWS is precies verwoord wat er in dit eindbod terugkomt.

De middenschalen in de zorgcao’s lopen achter ten opzichte van de markt. De andere groepen lopen gelijk of zitten zelfs boven de markt. Dit moet worden gerepareerd, anders wordt de achterstand voor de cruciale beroepen aan het bed alleen maar groter. Al lange tijd is hier onvoldoende geld voor. Met dit eindbod lukt het nu dus wel, omdat er gericht geïnvesteerd wordt in de groepen in de middenschalen.

De professionals missen daarbij vooral betekenisvolle zeggenschap in hun dagelijkse werk, over hun beroep en in de organisatie van zorg. Om hier wat aan te doen, wordt daar in dit eindbod ruimte, tijd en geld voor vrijgemaakt. Daar pleiten zowel de SER, als de RVS en de CNO van VWS ook voor.

Is het niet eenzijdig om alleen naar deze rapporten te kijken?

Het SER-rapport is breed gedragen. Naast NU’91 zijn ook FNV en CNV nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit rapport. Het rapport baseert zich in de achterstand van de salarissen van de middengroepen op onderzoek dat door werkgevers, waaronder ook de NFU, is gedaan. We werken vanuit de belangen en de behoeften van onze leden en kijken naar de rapporten die zich richten op de problematiek en uitdagingen waar onze leden mee te maken krijgen.

Worden medewerkers in de zorg met dit voorstel nu verdeeld?

Wij gaan ervan uit dat het uitgangspunt ‘gelijk werk verdient gelijk loon’ breed gedragen wordt. Het beeld dat V&V nu meer verdient ten opzichte van andere beroepen klopt niet. De scheve verhoudingen waarin de V&V middengroep achterliep wordt nu rechtgetrokken. Zolang een kabinet hier geen extra middelen voor beschikbaar stelt, moet de NFU hierin een keuze maken.

Kan NU’91 nu zonder andere bonden akkoord gaan met dit eindbod?

Een akkoord komt tot stand als minimaal één partij die representatief is voor medewerkers in de UMC een akkoord sluit met de NFU. Dat kan in dit geval daarmee ook NU’91 zijn.

Waarom is de eerste loonsverhoging pas op 1-1-2022 en niet eerder? En waarom niet met terugwerkende kracht?

De cao is niet opgezegd door zowel de NFU als de vakbonden. Daarmee loopt de cao UMC stilzwijgend met maximaal één jaar door. De NFU houdt in het eindbod rekening met deze eindtermijn.

Om toch gemiste inkomsten uit 2021 te compenseren, bieden zij V&V op 1-1-2022 een eenmalige uitkering van 3,5% over het jaarsalaris van 2021. Over deze uitkering bouw je ook pensioen op.

Op 1-8-2022 wordt het salaris nog structureel 3,5% verhoogd voor V&V.

Per 1-1-2022 wordt ook de TOD verhoogd en de salarisschalen worden verlengd.

Bericht delen: