Home / Nieuws / Zo staan de cao-onderhandelingen ervoor

Zo staan de cao-onderhandelingen ervoor

We krijgen veel vragen over hoe het nu gaat met de onderhandelingen over de cao’s. In dit artikel geven we je een overzicht van de status per sector.

CAO gehandicaptenzorg

Er zijn behoorlijk wat stappen gezet, maar vooralsnog onvoldoende om tegemoet te komen aan de eisen die NU’91 heeft gesteld. Deze week wordt verder gepraat en de hoop en verwachting is dat er snel een nieuwe cao voor de gehandicaptenzorg komt.

De werkgevers hebben aangegeven dat zij – naast een loonsverhoging voor alle medewerkers – de extra middelen die door het kabinet beschikbaar zijn gesteld voor het wegwerken van achterstanden in de sector, willen inzetten voor de middengroepen. Dat is precies waar deze gelden voor zijn bedoeld. En dan met name voor de begeleiders in de dagelijkse cliëntenzorg. Het zijn namelijk deze groepen die een feitelijk vastgestelde achterstand hebben ten opzichte van de salarissen in de marktsector. “Deze achterstand willen we de komende jaren inhalen. Daarin moeten nu al duidelijk stappen zichtbaar worden’’, aldus Rolf de Wilde, cao-onderhandelaar van NU’91.

Medio februari is er wederom lang onderhandeld over een nieuwe cao. Er is onder andere gesproken over scholing en ontwikkeling, zeggenschap, jaarurensystematiek, slaapdiensten, verlof en duurzame inzetbaarheid voor alle werknemers. “Op deze punten is behoorlijk wat vooruitgang geboekt en dat stemt hoopvol, maar alles moet straks in zijn geheel worden bekeken. De loonafspraken zijn daarin uiteraard een belangrijk onderdeel,” aldus De Wilde.

CAO VVT

Werkgevers en vakbonden onderhandelen momenteel over een nieuwe cao. Cao-partijen hebben een traject afgesproken dat erop gericht is om begin maart tot overeenstemming te komen.

Cao-partijen willen dat medewerkers in de VVT-sector regie en zeggenschap ervaren over hun werk. Daarnaast is het van belang dat ze voldoende mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. Tot slot vinden cao-partijen dat de werkdruk aantoonbaar omlaag moet. En dat de balans tussen werk en privé wordt hersteld.

We gaan een nieuwe cao schrijven die begrijpelijk is, waardoor medewerkers weten wat hun rechten en plichten zijn. Partijen betreuren dat 1 januari hierdoor niet gehaald is, maar zien het komen tot een nieuwe cao-tekst als noodzakelijke voorwaarde om de gewenste wijzigingen te realiseren. De regelingen worden geharmoniseerd, zodat alle medewerkers dezelfde beloning voor hetzelfde werk krijgen. De intentie is om geen regelingen verloren te laten gaan en dat individuele medewerkers er niet op achteruit gaan. De nieuwe cao zal na een akkoord met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingaan.

CAO GGZ

Een meerderheid van de leden van NU’91 heeft positief gestemd over het cao-akkoord GGZ. Onze voorzitter Stella Salden heeft daarom, mede op basis van de ledenpeiling, besloten om in te stemmen met het bereikte akkoord.

Niet alle leden waren even enthousiast over alle punten in het akkoord. NU’91 ziet ook dat het financiële onderdeel mager is. Zo wordt de salarisachterstand van zorgmedewerkers in de middengroepen slechts gedeeltelijk weggewerkt. Er wordt een eerste stap gezet in de reparatie van de schalen 35 t/m 65. Mocht tijdens de looptijd van de cao blijken dat er meer geld beschikbaar is, of dat er extra middelen worden toegekend voor bepaalde groepen medewerkers, zal NU’91 over de verdeling daarvan direct in gesprek gaan met werkgevers.

Positieve punten uit het akkoord zijn: zeggenschap, aangifte en betere vergoedingen voor bereikbaarheid, verschoven en extra diensten en slaapdiensten. Daarnaast is er een balansbudget dat je naar keuze kunt inzetten als structureel loon of voor je persoonlijke ontwikkeling, het kopen van extra hersteluren of als generatieregeling. NU’91 gaat met werkgevers in gesprek over de uitvoering van deze afspraken op organisatieniveau. NU’91 ziet dit akkoord echter slechts als het begin van het inhalen van de loonachterstand en het tot stand brengen van minder werkdruk, meer zeggenschap en meer veiligheid in de GGZ.

CAO Ziekenhuizen

Begin deze maand heeft NU’91 de petitie aan de NVZ overhandigd. Deze week zullen wij besluiten hoe verder te gaan.

NU’91 heeft met de petitie nogmaals aan de NVZ duidelijk gemaakt dat er de komende jaren een extra inspanning gedaan moet worden als het gaat om echte waardering van de zorgprofessionals. Het kan niet alleen bij woorden blijven. Achterstanden moeten nu worden weggewerkt en daarnaast moeten thema’s als zeggenschap blijvende aandacht krijgen. Uiteraard zal NU’91, namens al haar leden, ook in de ziekenhuizen actief blijven werken om deze punten voor elkaar te krijgen.

Bericht delen: