Nieuwe FAQ’s eindbod cao UMC

NU’91 heeft nieuwe FAQ’s rondom het eindbod cao UMC.

CAO V&V

Is de cao V&V sectoroverstijgend?

Voor alle duidelijkheid: het gaat nog niet om een definitieve cao verpleging en verzorging. Wél is het eindbod van de NFU een belangrijke eerste stap. NU’91 pleit al jaren voor één cao V&V. Want het gaat om een specifieke groep in de zorg met eigen wensen en behoeften. In een cao V&V kan je hierover goede afspraken op maat maken. Bijvoorbeeld dat verpleegkundigen en verzorgenden in elke sector dezelfde waardering krijgen, passend bij de verantwoordelijkheden, zwaarte en risico’s van het beroep. Dat is nu nog niet zo. Uiteindelijk willen we ernaartoe dat je overal onder dezelfde voorwaarden werkt.

EINDSCHALEN PERIODIEKE TOEVOEGING

Waarom ziet de NFU een (extra) periodiek bij de eindschalen als structurele verhoging?

Uit het beloningsonderzoek zorg (SER-advies, mei 2021) blijkt dat de functiegroepen 7, 8 en 9 (voor verpleegkundigen: schalen 7, 8a, 8b, 9a en 9b) op achterstand staan ten opzichte van de markt. Dat zit ‘m in de eindlonen van deze schalen. Deze achterstand wordt ingehaald door het structureel toevoegen van extra periodieken. Dat is goed nieuws als je nu aan het einde van de schaal zitten. En natuurlijk ook als je daar nog niet zit, want dan krijg je meer perspectief op salarisgroei. De gemiddelde verhoging per periodiek is 2,75% structureel. Krijg je nu nog een arbeidsmarkttoelage? Dan kan je werkgever besluiten deze structureel te vervangen door een extra periodiek.

AFTOPPEN

Waarom is NU’91 blij met het voorstel om hogere schalen af te toppen?

We zijn positief over de afspraken in het eindbod specifiek voor verpleging en verzorging. Daarom leggen we het eindbod positief voor. De keuze voor een gedifferentieerde beloning ligt bij de werkgevers. Zij hebben ervoor gekozen de beschikbare middelen vooral beschikbaar te stellen voor deze beroepsgroepen. Uit onderzoeken blijkt ook dat de problemen op de arbeidsmarkt zich vooral toespitsen op verpleegkundigen en verzorgenden. Dit aanbod geeft daaraan aandacht.

AFSTEMMING LEDEN

Heeft NU’91 afgestemd met haar leden?

Via meerdere enquêtes haalden we in én na de zomer van 2020 input op voor de cao-onderhandelingen. We verwerkten deze input tot een inzet, die we hebben gedeeld met de leden. In deze inzet staan specifieke voorstellen voor verpleegkundigen en verzorgenden. Al onze voorstellen zien we terug in het eindaanbod.

PENSIOEN

Wat betekent het cao-voorstel voor de overgang van ABP naar PFZW?

Voorop gesteld: in het eindbod zijn nog geen afspraken gemaakt over één cao V+V. En dus ook niet over gelijke arbeidsvoorwaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden over sectoren heen. Wél staat in het eindbod dat partijen samen een gelijk speelveld voor pensioenen gaan voorbereiden. NU’91 vindt dat zo’n overgang van pensioenfonds geen nadelige financiële gevolgen mag hebben voor medewerkers. Dit standpunt zullen we in de voorbereiding op alle punten verwerken. Dit is belangrijk omdat de verdeling van de pensioenpremie, de pensioenopbouw en de grondslag voor de opbouw van beide regeling verschillen. De UMC’s vallen nu onder het pensioenfonds ABP. Enkele jaren geleden mislukte een overstap van ABP naar het pensioenfonds Zorg en Welzijn vanwege de kosten van zo’n overstap. Dit willen we nu voorkomen.

ARBEIDSMARKTTOELAGE

Hoe zit het met de arbeidsmarkttoelage in het cao-eindbod?

Een arbeidsmarkttoelage is altijd tijdelijk. De werkgever kan deze eenzijdig intrekken. Het voorstel is nu dat de arbeidsmarkttoelage wordt verrekend met de structurele loonsverhoging. Hierdoor wordt de toelage structureel en kan de werkgever deze niet meer stopzetten. Het kan zijn dat een arbeidstoelage toch nog nodig blijkt om personeelsproblemen aan te pakken binnen een bepaalde groep of setting. Dan kan de werkgever deze toelage boven op de structurele verhoging uitkeren.

Klik hier voor de veelgestelde vragen rondom het eindbod cao UMC van 6 september

Bericht delen: