Home / Nieuws / Bemiddelaar voor Cao UMC hoopt onderhandelingen weer op gang te krijgen

Bemiddelaar voor Cao UMC hoopt onderhandelingen weer op gang te krijgen

De partijen die aan tafel zitten bij de Cao UMC hebben de hulp ingeroepen van een bemiddelaar. De hoop is dat die de ontstane impasse bij de vastgelopen onderhandelingen voor een nieuwe cao kan doorbreken. Dat is de uitkomst van het overleg met werkgeversorganisatie NFU. Met het inzetten van een bemiddelaar hoopt NU’91 dat nog voor de zomer een cao-akkoord wordt bereikt.

Onderhandelingen snel hervatten met bemiddelaar

Omdat NU’91 en de andere werknemersorganisaties vinden dat zorgmedewerkers – juist in deze tijden van grote druk – niet langer ‘stil’ kunnen blijven staan in hun arbeidsvoorwaarden, hebben ze de NFU nadrukkelijk verzocht de onderhandelingen snel te hervatten. Op 20 mei gingen de partijen weer met elkaar in gesprek, maar helaas bleef de NFU vasthouden aan haar standpunt dat er geen financiële ruimte is voor een structurele salarisverhoging. Dit is voor NU’91 onacceptabel. In het overleg is daarom voorgesteld een bemiddelaar aan te stellen. Daar is de NFU akkoord mee gegaan. Afgelopen week hebben de cao-partijen onderzocht wie het bemiddelingstraject zou kunnen leiden. Dhr. Wim Kooijman, onder andere bemiddelaar bij het conflict in de cao ziekenhuizen van 2019, is bereid gevonden om de onderhandelingen weer op gang te krijgen. De ambitie is om half juni de bemiddelingspoging af te ronden en tot een akkoord te komen. De komende weken komen alle partijen dan ook weer vaker bij elkaar. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wat voorafging

In maart van dit jaar schortte de NFU de onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC na zes overlegrondes op, omdat de werkgeversorganisatie geen financiële ruimte zag voor een generieke, structurele salarisverhoging. De NFU gaf aan eerst de verkiezingen en het SER-advies over werken in de zorg te willen afwachten. Dit in de hoop dat dit meer financiële ruimte bood voordat ze verder wil praten over een nieuwe cao. Op 12 mei 2021 is het SER-advies gepubliceerd. Het SER-advies biedt een aantal oplossingsrichtingen op het gebied van onder andere: zeggenschap, werkdruk, scholing en ontwikkeling. Over een structurele verbetering van het salaris is het SER-advies helder. De lonen in de zorgsector lopen fors achter ten opzichte van de publieke- en marktsectoren. Respectievelijk 5% en 9%. De achterstanden zijn vooral te zien bij de functiegroepen van de zorgprofessionals binnen het primaire proces. Volgens NU’91 wordt het de hoogste tijd dat er duidelijke keuzes worden gemaakt voor de beroepsgroep. De complete reactie van NU’91 op dit advies is hier te lezen.

Rust en ruimte

Ondanks het feit dat de druk op covidzorg afneemt, dringt zich de inhaalzorg alweer aan en blijft de werkdruk voor zorgprofessionals in umc’s onverminderd hoog. Het ziet er niet naar uit dat er op korte termijn een vermindering van de werkdruk plaatsvindt. NU’91 is van mening dat er, voordat er gespoken kan worden over inhaalzorg, eerst rust en ruimte voor de zorgprofessional moet komen om de afgelopen coronaperiode te verwerken en te kunnen genieten van een welverdiende vakantie. NU’91 heeft donderdag gereageerd op het herstelplan voor de zorg en de plannen over het inhalen van uitgestelde zorg van Minister van Ark.

Belangrijke punten voor NU’91

Voor NU’91 blijft de inzet, die mede door jullie tot stand is gekomen, het uitgangspunt voor een te bereiken cao-akkoord. De hoofdpunten uit deze inzet hebben we nog een keer op een rijtje gezet voor jullie:

  • Een structurele salarisverhoging in 2021 voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen. Het startsalaris van de onderste salarissen moet omhoog en de hoogste trede moet worden verlengd/opgehoogd. Daarbij moet de onregelmatigheidstoeslag (ORT) worden uitbetaald over jouw uurloon.
  • Jij moet actief betrokken worden om direct invloed uit te kunnen oefenen op jouw functiebeschrijving en het functiewaarderingssysteem. Het huidige functiewaarderingssysteem, FUWAVAZ, is toe aan vernieuwing. Functieomschrijvingen zijn te algemeen en doen geen recht aan de erkenning en waardering van verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast is de beroep- en bezwaarprocedure niet transparant en ingewikkeld.
  • Jij moet zeggenschap krijgen over jouw vak, je werktijden en noodzakelijke scholingen en ontwikkelingen op vakinhoud met daarbij de benodigde faciliteiten in tijd en geld. Daarbij willen we afspraken maken over vakinhoudelijke zeggenschap door zorgprofessionals op individueel niveau, team- en organisatieniveau.
  • NU’91 legt de nadruk op een verbetering van arbeidsvoorwaarden voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen in de UMC’s om de arbeidsmarkt voor deze vitale beroepen weer in balans te krijgen en het werk aantrekkelijk te houden.
  • Jouw veiligheid is van het grootste belang. Er moeten afspraken komen dat werkgevers bij incidenten, op het gebied van agressie en veiligheid ten opzichte van medewerkers, aangifte doen op jouw verzoek.
  • NU’91 wil aansluiten bij het recente pensioenakkoord en afspraken maken over de zware beroepenregeling 45 jaar. Zorgprofessionals moeten de mogelijkheid krijgen om verlof te sparen om aan het einde van de carrière in te zetten.
Bericht delen: